5 PORA Web

ID : 122138
Brand : PORA
Model : PRC and PRB Series
Last Update : 05/04/2563 12:44 Preview : 12,113
Powder Clutch & Brake สัญชาติเกาหลี ที่มีประสิทธิภาพในการควบคุมแรงของสนามแม่เหล็กอย่างดีเยี่ยม สามารถนำไปใช้กับเครื่องจักรอุตสาหกรรมได้อย่างกว้างขวาง เนื่องจาก ติดตั้งได้ง่าย เป็นมาตรฐานสากล และ ประยุกต์ใช้ได้กับเครื่องจักรทุกชนิดทั่วโลก อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO The powder clutch and powder brake with exceptionally superior tension control can be widely used for industrial machines as they are easy to mount and 100% conforms to international standards. Carefully select for you by NITCO
ID : 157648
Brand : PORA
Model : PR-DTC-4100, PR-DTC-4000, PR-DTC-4000C, PR-DTC-4000CP
Last Update : 28/07/2566 13:56 Preview : 7,979
PORA Automatic Tension Controller ดีไซน์ล้ำสมัย ตั้งค่าสะดวก อ่านค่าได้ง่าย รับค่าจาก sensor แล้วไป ควบคุม Powder Clutch หรือ Powder Brake ได้อย่างแม่นยำ ใช้ใน อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย หรือ เก็บม้วนวัสดุ เช่น กระดาษ ฟิล์ม ผ้า อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
ID : 157877
Brand : PORA
Model : PR-DTC-2000, PR-DTC-2000R, PR-DTC-2100, PR-DTC-2100AB, PR-DTC-2100R, PR-DTC-2200, PR-DTC-2200RC, PMTC-805A
Last Update : 07/05/2566 21:31 Preview : 10,647
PORA Manual Tension Controller มาพร้อมดีไซน์เรียบง่าย ตั้งค่าสะดวก อ่านค่าได้ง่าย ทำหน้าที่ควบคุม Powder Clutch หรือ Powder Brake ได้อย่างแม่นยำตามการปรับตั้งค่าของผู้ใช้งาน ใช้ใน อุตสาหกรรมที่มีการปล่อย หรือ เก็บม้วนวัสดุ เช่น กระดาษ ฟิล์ม ผ้า อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
ID : 159440
Brand : PORA
Model : PRC and PRB Series
Last Update : 08/01/2566 15:34 Preview : 14,147
คลัทซ์ และ เบรคผงแม่เหล็กไฟฟ้า จาก PORA ประเทศเกาหลี ใช้สำหรับควบคุมความตึงของ กระดาษ ฟิล์ม หรือ แผ่นชิ้นงาน ขณะปล่อยออกจากม้วน เก็บเข้าม้วน หรือ ขณะลำเลียงในกระบวนการผลิต อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
ID : 159960
Brand : PORA
Model : Magnetic Powder for Powder Clutch and Powder Brake
Last Update : 31/07/2565 15:45 Preview : 8,648
ผงแม่เหล็ก สำหรับ คลัทซ์และเบรคผงแม่เหล็กไฟฟ้า เนื้อละเอียด คุณภาพสูง โดย PORA ผู้ผลิตและผู้เชี่ยวชาญคลัทซ์และเบรคผงแม่เหล็กไฟฟ้า จากประเทศเกาหลี อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO
ID : 175820
Brand : PORA
Model : PRTL-A, PRTL-AB, PR-LX-TD, PRTL-PA, PRTP-T, PRTL-FC Series
Last Update : 28/01/2566 18:23 Preview : 8,346
Load Cell ชั้นเลิศจากเกาหลี มีดีไซน์ที่เรียบหรู มาคู่ขนาดกะทัดรัด วัดน้ำหนักเที่ยงตรงดุจตราชั่ง อีกทั้งส่งค่าไปประมวลอย่างแม่นยำ นำไปควบคุมความตึงของชิ้นงานได้ดีเยี่ยม ใช้ในอุตสาหกรรมที่มีการปล่อย หรือ เก็บม้วนวัสดุ เช่น กระดาษ ฟิล์ม ผ้า อีกหนึ่งผลิตภัณฑ์คุณภาพจาก NITCO