Facilities

ด้านหน้าบริษัท
ประวัติการก่อตั้ง

Quality Control

Quality controlสินค้าของบริษัท เป็นสินค้าที่นำเข้าจากต่างประเทศ ซึ่งก่อนที่เเราจะตัดสินใจสั่งซื้อสินค้า นอกจาก สินค้านั้นต้องมีชื่อเสียงเป็นที่ยอมรับ และรู้จักกันอย่างแพร่หลายทั่วโลกแล้ว เรายังต้องไปตรวจขบวนการผลิต การควบคุมคุณภาพ และ การบรรจุหีบห่อ ตลอดจนใบรับรองคุณภาพ